ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2563


รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้


v 5805 build 16.08.15
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยทีมงานวิจัยและพัฒนา
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้